Mitä Sinä olet valinnut tiedostaa?


pelkoa vai luottamusta
kaaosta vai tasapainoa
vastustamista vai mukana virtaamista
järjettömyyttä vai tarkoituksenmukaisuutta
turvattomuutta vai turvaa
uhkaa vai mahdollisuutta
taistelua vai tukemista
vääryyttä vai oikeudenmukaisuutta
toivottomuutta vai toivoa
sairautta vai terveyttä ja vastustuskykyä
pimeyttä vai valoa?

On kyse valinnasta – tietoisesta tai tiedostamattomasta.
Sinä päätät.

Sari
www.hoitolakeiju.fi

Turvattomuus kehollisena kokemuksena ja turvaan pääseminen

Sisäinen turvattomuuden tunne lähtee syntymään silloin, kun ihminen ei ole voinut lapsena luottaa riittävästi lähiaikuisten kannatteluun, tukeen, huolenpitoon ja johdonmukaisuuteen. On täytynyt tavalla tai toisella olla varuillaan psyykkisesti, fyysisesti tai molempia. Valmiina selviytymään liian itsenäisesti, suojautumaan tai puolustautumaan sisäisiltä tai ulkoisilta tekijöiltä. Sisäisiä tekijöitä ovat vaikkapa pelottavat tunteet, tunteet, joille ei ole tilaa ja jotka saavat aikaan ympäristössä pelottavia reaktioita, tarpeet, joita aikuiset eivät toistuvasti kykene kuulemaan ja täyttämään, yksinäisyys, hämmennys ja avuttomuus. Ulkoisia uhkia voivat olla mm. riitely, henkinen ja fyysinen väkivalta, päihtyneet tai muuten arvaamattomasti ja vahingollisesti käyttäytyvät aikuiset, aikuisten epäluotettavuus, kohtuuttomien rangaistusten tai henkisen/fyysisen hylkäämisen uhka ja kaikenlainen vihamielisyys.

Jotta lapsi voi selvitä tällaisissa olosuhteissa, hänen on kehitettävä itselleen monenlaisia suojautumis- ja puolustusmekanismeja, joilla hän yrittää taata itselleen edes jonkinlaista turvallisuuden tunnetta. Näitä mekanismeja ovat esim. omien tunteiden ja tarpeiden tukahduttaminen ja pidättely,  oman itsen ”puuduttaminen tai jäädyttäminen”, kapina ja uhmakkuus, kovuuden kuoren rakentaminen kehollisten panssareiden avulla, kiltteyden, välinpitämättömyyden, ylimielisyyden ja  muiden suojaroolien ja -naamioiden omaksuminen, sekä äärimmillään oman itsen ja todellisuuden kieltäminen ja pakeneminen itseluotuihin turvallisiksi koettuihin todellisuuksiin ja mielikuviin itsestä.

Kaikki nämä suojautumis- ja puolustusmekanismit ovat yhteydessä keho-mieleen ja keholliseen itsen kokemiseen, suurin osa alitajuisen mielen puolella tietoisen mielen ulottumattomissa. Siksi niitä ei koskaan pystytä tiedostamaan ja purkamaan kokonaan vain puhumisen kautta älyllisesti ymmärtämällä ja työstämällä.

Suojaavat mekanismit ovat hyvin konkreettisia

Voidakseen konkreettisesti estää turvallisuuden kokemusta uhkaavia tunteita ja tarpeita virtaamasta vapaasti itsessä, ihmisen on kontrolloitava kehoaan hyvinkin voimakkaasti, jotta todellisten olotilojen sulkeminen ja pidättely olisi mahdollista. Tämä tapahtuu pääosin tiedostamattomasti. Kehon on kehitettävä itseensä erilaisia jännityksiä ja panssaroitumia sulkemaan spontaaneja tunnevirtauksia, ylläpitämään turvarajoja, joihin ei itsestäänselvästi voi luottaa ja kontrollia, joka yrittää varmistaa kaiken uhkaavan syntymistä jo ennalta, sekä varuillaan olon, joka varmistaa jatkuvan toimintavalmiuden turvallisuuden takaamiseksi ja selviytymisen turvattomuuden iskiessä. Tyypillistä on myös kehon jatkuva itsekannattelu, joka kuluttaa valtavasti voimia ja aiheuttaa yleistä jännittyneisyyttä kehoon ja levottomuutta hermostoon, sen sijaan, että uskaltaisi päästää itsensä vain olemaan, alustan ja oman lantioalueen kannateltavaksi.

Pitkään jatkuessaan nämä mekanismit alkavat tallentua pysyviksi suojarakenteiksi energiatasolle, joita keho alkaa fyysisesti ylläpitää ja mieli mieltää pysyväksi todellisuudeksi. Keho on näin alkanut mallintaa itseensä vahvan turvattomuuden kokemuksen reagoimalla jo automaattisesti kaikkeen mielen uhkaavaksi luokittelevaan ja vähintään olemalla jatkuvasti varautuneessa tilassa, vaikkei uhka aikuisena olisi enää todellista.

Turvallisuuden tunteen palauttamiseksi ja uudelleen rakentamiseksi tarvitsemme kehollista tiedostamista, kehon ja mielen yhteyden havainnointia ja ymmärtämistä, kehollisen rauhoittumisen ja hellittämisen vahvistamista, maadoittumisen eli maaperän kannatteluun ja kehoon juurevasti asettautumista, ja energiatasolla sijaitsevien suojarakenteiden asteittaista purkamista, joka on mahdollista mm. energiatasolle ulottuvan kehollisen työstämisen, hengityksen ja tietoisuuden tietoisen suuntaamisen, mielikuvatyöskentelyn kautta, sekä rakennetason tavoittavan energiahoitamisen avulla.

On hyvin tärkeää, ettei ihminen turhaan miellä itseään mielenterveysongelmaisena kokiessaan turvattomuuteen liittyvää voimakastakin oirehdintaa. Kyse on alunperin erittäin terveistä reaktioista epäterveisiin olosuhteisiin. Eheytymisen ja tasapainon saavuttamisen kannalta on välttämätöntä tiedostaa ja tunnistaa turvattomuuden aiheuttajia ja ymmärtää suojamekanismien alunperin selviytymistä tukevaa tarkoitusta, sekä pitkäjänteisesti alkaa luomaan kehoon, mieleen ja syvempiin energiarakenteisiin uudenlaista tapaa olla ja mieltää asioita, sekä auttaa haittaaviksi ja sulkeviksi muuttuneita mekanismeja purkautumaan.

Erilainen turvattomuudesta johtuva kehon ja mielen oirehdinta aikuisena saattaa ilmetä mm. paniikkina, tärinänä, epämääräisinä ahdistuksina, nukkumisvaikeuksina, sosiaalisina estoina, masentuneisuutena ja jatkuvana jännittyneisyytenä tai pakonomaisena suorittamisena ja pysähtymättömyytenä. Ne ovat kehon ja mielen yrityksiä tuoda syntynyttä epätasapainoa näkyväksi, käsiteltäväksi ja purettavaksi. Jos näitä oireita aletaan pelkästään tukahduttaa ja estää lääkityksillä syntyy aikamoinen väärinkäsitys, kun kehon ja mielen omat parantumis- ja purkamisväylät suljetaan, niitä ei ymmärretä ja oirehdinta nähdään kehon ja mielen epäterveenä toimintana ja ihminen leimataan sairaaksi tai mielenterveysongelmaiseksi.

Yksi ainutlaatuinen mahdollisuus sisäisen turvattomuuden tunteen työstämiseen ja vahvistamiseen on SISÄISEN TURVALLISUUDEN PSYKOFYYSIS-EMOTIONAALINEN TYÖSTÄMINEN KOULUTUSVIIKONLOPPU  25.-26.9.2021

Tämän viikonlopun aikana keskitymme tutkimaan turvattomuutta kehollisena kokemuksena, sen syitä ja ilmenemiä, sekä tietoisesti työstämään ja vahvistamaan turvallisuuden kokemusta psykofyysisin keinoin – pääaiheina;

 • sisäisen turvallisuuden tunteen edellytykset
 • turvattomuuden syntyminen ja ilmenemät
 • turva ja turvattomuus kehollisina kokemuksina
 • turvattomuudesta turvallisuuden tunteeseen
 • maadoituksen merkitys ja keinoja sen vahvistamiseksi

Viikonloppu on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat psykofyysis-emotionaalista näkökulmaa ja keinoja turvattomuus teeman tutkimiseen, työstämiseen ja syvälliseen ymmärtämiseen oman itsen tukemiseksi tai ammatillisen osaamisen tueksi.

Opiskelu on kokemuksellista, jossa osion teemaa, teoriatietoa ja työskentelymenetelmiä tutkitaan ja työstetään oman itsen kautta havainnoimalla. Saat paljon konkreettisia työkaluja ja harjoitteita ammatillista osaamistasi täydentämään, osion aiheen ja itsesi työstämiseen, itsetuntemuksen lisäämiseksi ja voimaantumisen tueksi. Psykofyysis-emotionaalinen työskentelytapa ja hengitystietoisuus ovat sovellettavissa monenlaiseen asiakas-, terapia- ja vuorovaikutustyöhön ihmisten parissa, sekä oman elämän tueksi, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja itsestä vastuunottavan myötävaikuttamisen lisäämiseksi .

Opiskelun välineinä käytetään erilaisia tiedostamisen ja havainnoinnin menetelmiä, kehollista- ja mielikuvatyöskentelyä, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, tarinoita, sekä luovaa kuvallista ja liikkeellistä ilmaisua.

 

Transformaation matkassa – vanha maailma loittonee


Olen jatkuvassa nyt hetkien virrassa ihmettelemässä keneksi olen syntymässä,
mikä minusta on tulossa,
kuka minä olen lipuessani yhä kauemmaksi valtaväestön maailmasta.
Juurtuessani yhä enemmän ja konkreettisemmin johonkin ihan toisenlaiseen maailmaan,
jossa siunaus seuraa toistaan,
merkitykset avautuvat yhä syvemmiksi,
näkymätön yhä näkyvämmäksi,
Rakkaus yhä todellisemmaksi,
pinta yhä valheellisemmaksi ja kaiken olevaisuus yhä ilmeisemmäksi.

Sydämeni on täynnä innostusta, ihailua, hämmennystä, ihmetystä.
Syvenevää kaipuuta päästä kokonaan kotiin.
Epäuskoa ja välillä toivottomuuttakin ”vanhan maailman”
toimista, näkökulmista ja sokeudesta.

Jokin itsessänikin haluaa vielä kiinnittyä tuttuun ja turvalliseen,
mutta sisäinen muutoksen tarve puskee lempeällä määrätietoisuudella jatkuvasti eteenpäin,
houkutellen päästämään irti viimeisistäkin esteistä Rakkauden ja Valon tieltä minussa.

Parhaani mukaan, suurella nöyryydellä kaikkea ihmetellen
annan tapahtua sen, mikä minussa haluaa tapahtua.
Pyrkien pitämään itseni pois tapahtuvan tieltä –
hetkittäin vaikeaa ihmiselle, jonka turva on muodostunut kontrolloinnista.

Nyt halu päästä Kotiin on kasvanut suuremmaksi kuin pelko, turvattomuus hallitsemattomuudesta.
Jokin minussa on todella löytänyt luottamuksen
maailmankaikkeuden ehdottomaan hyväntahtoisuuteen, hyvyyteen, rakkauteen ja armoon.

Olen ymmärtänyt syvästi Yhteyden merkityksen,
eikä mikään enää saa mennä sen edelle.
Yhteyden säilyttämisessä on kaikki mitä tarvitsen
löytääkseni askel askeleelta kokonaan perille.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Transformaation matkassa – menneisyys irtoaa

Leaving-behind
Andrew Smith

Menneisyys minussa haluaa irrota,
tehdä tilaa tulevaisuudelle –
tulevaisuudelle, joka lakkaa toistamasta menneisyyttä.

Pakokauhu valtaa mieleni –
kuka sitten olen, jos luovun menneisyydestäni
tutusta ja turvallisesta.
Mistä sitten tunnistan itseni,
jos se lakkaa olemasta.

Menneisyys on tuonut minut tähän hetkeen,
tehnyt minusta sen, joka nyt olen – vai onko?
Olenko minä todella kasvatukseni tulos,
kokemusteni summa,
tapahtumien ja ympäröivien ihmisten määrittelemä?

Katson kauhuissani, kun menneisyyteni virtaa takanani
loitoten yhä kauemmaksi – älä jätä minua,
minä en tiedä kuka olen ilman sinua!
Tarvitsen sinua määrittelemään itseäni.

Kauhu alkaa laantua ja ihmetys nostaa päätään.
Sisäinen ääni sanoo rauhoittavasti –
katso vain mitä tapahtuu,
ole vain tässä, nykyhetkessä.
Nykyhetki olet Sinä, ei menneisyys.
Menneisyys on vain kuva sinusta, määritelmä,
jota olet itse alkanut uskollisesti toteuttaa.

Katso mitä jää jäljelle, kun annat sen mennä,
kun sallit sen lakata määrittelemästä – mitään.
Menneisyytesi on vain joukko tapahtumia, joita olet tarvinnut,
ymmärtääksesi kuka olet ja kuka et ole,
se on väylä, joka on tuonut sinut tähän hetkeen
.

Ole kiitollinen menneisyydestäsi, sen tuskasta ja rakkaudesta,
sitten – siunaa se ja päästä irti.
Lakkaa ihannoimasta sen kultahetkiä,
ylläpitämästä sen kipuja, pettymyksiä ja pimeyttä.

Ja minä tunnen, miten menneisyys takanani virtaa yhä kauemmaksi
haipuen ajan virtaan.
Joku minussa haluaa vielä peloissaan takertua kiinni,
jäädä nostalgioimaan, palvomaan,
suremaan, muistamaan epäoikeudenmukaisuudet.

Mutta lempeä ääni sisälläni rakastavasti toistaa –
päästä irti, anna kaiken vain mennä,
tule tähän hetkeen, ihan kokonaan.
Ole se joka Olet, joksi olet tullut
vapaana menneisyydestä, avoimena tulevaisuudelle.

Epäuskoinen helpotus valtaa mieleni
ja jään ihmetellen kuuntelemaan tätä hetkeä,
joka ei ole menneisyyden värittämä, määrittämä tai rajoittama.

Tajuan, että tämä vaatii nyt vähän totuttelua.
Niin tiukasti ja itsestäänselvästi menneisyys on määrittänyt nykyhetkeäni,
määrittänyt minuuttani, luonut identiteettiäni.
Joudun kertomaan itselleni toistamiseen
etten näin tehdessäni väheksy menneisyyttäni,
tee sitä ja sen ihmisiä ja tapahtumia merkityksettömiksi,
vaan ainoastaan irrotan oman minuuteni sen vaikuttavista tarinoista,
itse luomistani tarinoista,
joilla rajoitan itseäni ja pidän itseni jumissa.

Sallin itseni avautua tietoisesti kaikelle sille,
joka haluaa syntyä tästä hetkestä.
Tunnistan ja tunnen sen itseni,
joka on aina ollut,
jo ennen menneisyyttäni.
Annan itseni muistaa kuka todella Olen,
tuntea sen luissa ja ytimissä asti.

Hämmennyksen, surun ja innostuksen vuorotellessa
tunnen miten menneisyys lipuu pikkuhiljaa yhä kauemmas takanani,
tavoittamattomiini.
Ja syvän, peruuttamattoman totuuden koskettamana
jään paljaana aistimaan nykyhetken läsnäoloa
ilman menneisyyden painolastia.

Myötätunnolla katselen pientä untuvikkoa minussa,
joka haparoivin askelin alkaa tutkia uutta todellisuutta,
hämmennyksestä sanattomana ihmetellä juuri koettua.
Menneisyys on irrottanut otteensa minusta
ja minä olen vihdoin irrottanut otteeni menneisyydestä.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Transformaation matkassa – tyhjyyden äärellä


Tyhjyys riisuu minut turhasta,
vapauttaa olennaisen äärelle,
avaa loputtomien mahdollisuuksien varaston,
muistuttaa todellisesta,
hiljentää mielen,
tietämisen tilan ja tarpeen.

Kuljettaa syvyyksiin,
jossa määritelmät poistuvat,
kaikki pyrkimykset.
Jää vain puhdas oleminen,
jossa asiat saavat/voivat tapahtua
ilman puskemista, pakottamista.

Jotain uutta voi tulla,
ennen kokematonta, näkemätöntä.
Voi vain ottaa vastaan,
sen joka tuleman pitää.
Myös rauhassa valita,
mitä haluaa vastaanottaa.

Tyyneys, häviämättömyys,
ikuisuus, äärettömyys,
loppumattomuus, kauneus, helpotus
– voi vaan olla,
ja kuunnella,
ihmetellä ja olla auki
– kaikelle, kaikkeudelle,
sisimmälle, itselle,
maailmankaikkeudelle, ikuisuudelle,
Jumalalle minussa.

Helpotus – minun ei tarvitse tietää,
ei tekemällä tehdä.
Saan OLLA – kaikkea, kaikkialla,
kaikessa, kaikkeudessa.
Minussa ON kaikki,
ja ei mitään.

Olen paljas, puhdas, suojattu,
syvyydessäni ääretön,
rajoittamaton, juureva.

Minä. Minuus.
Koti, Kotona, Kodissa.
Yhteydessä ikuisuuteen,
päättymättömään.
Minä Olen.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Transformaation matkassa


Kuka minusta on tulossa?
Millaisessa ympäristössä se Minä
haluaa olla, vaikuttaa, elää?
Jääkö mitään vanhaa jäljelle?

Vain Sielu pysyy, on sama,
Tai ei sekään, Henki vain.

Uskallanko ottaa vastaan, muuttua?
Vanhat varjot ovat kuitenkin turvallisia,
osittainen näköalattomuus.

Sallinko uuden kasvaa?
Luotanko ilman tarvetta kontrolloida,
määrittää, rajata?
En tiedä,
minä en todellakaan tiedä…

Nyt ei voi muuta kuin olla,
odottaa, antaa tekeytyä.

Tähän minulla ei ole vastauksia.
En edes tiedä tällä hetkellä
kuka minussa vastaisi.

Voinko vain olla,
katsoa ja antaa tapahtua – voinko?

Vanhan toistamista en enää halua.
Vanha olkoon,
toimikoon kasvualustana uudelle,
pohjana sille mikä nyt haluaa syntyä
– minusta, minussa, kauttani, minuun.

Sille minä antaudun – ei tietämiselle.
Sillä minä en tiedä,
en vaikka haluaisin.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Matkalla maailmassa

Minä tavoitan pehmeyteni
minä tavoitan lujuuteni,
joilla lempeän jämäkästi
liikun ja toimin elämässäni.

Minä muistan miksi olen tänne tullut.
Tavoitan sielunsopimukseni yksi kerrallaan.
Avaan elämäni arvoitukset, kompastuskivet,
lahjat ja voimavarat,
solmut aukeavat uusiksi poluiksi.
Sydäntäni seuraten,
Sydämeni oppaanani toimien.

Minä pysyn yhteydessä lähteeseeni,
josta tietoisesti ammennan – itselleni, maailmalle.

Minä tarvitsen suojan,
johon aika ajoin pääsen lepäämään.
Kokoamaan ja sulattamaan,
integroimaan itseeni – kaikkea vastaanottamaani.

Tarvittaessa suljen itseni maailmalta,
jotta muistan taas olennaisen,
palaan ytimeeni, oman totuuteni lähteille.
Jälleen voimaantuneena avautuen yhteyteen
muiden kanssa, maailman.

Minä rakastan sitä mistä olen tullut,
rakastan sitä joka olen nyt
ja ihmetellen matkaan kohti sitä joksi olen tulossa.

Säilyttäen pehmeyteni,
uskaltaen lujuuteeni,
johon kaikki herkkä, hauras ja kaunis
voi luottavaisesti asettua,
josta ponnistaa näkyväksi, kuuluvaksi.

Lisäten Valoni maailmaan
ilman tarvetta piiloutua, korostaa tai vähätellä.
Ihan vaan Olla
se joka MINÄ OLEN.

… Sari
www.hoitolakeiju.fi

Todellinen eheytyminen on mahdollista vain juurisyihin puuttumalla

Halutessamme oikeasti auttaa itseämme tai toisia eheytymään ja vapautumaan elämänhallintaan liittyvistä haasteista, meidän on välttämätöntä katsoa ja alkaa ymmärtää ongelmiemme juurisyitä, eikä tyytyä korjaamaan pelkkiä pintailmentymiä – erilaista oireilua ja käyttäytymistä.

Nykyihmistä haastavat mm. masennus, uupumus, riippuvuudet, suorittamiskierteestä juontuvat vaikeat stressioireet, jatkuva turvattomuuden tunne ja vaikeudet itsesäätelyssä (esim. tunne- ja vireystilan säätely, syöminen, ajankäyttö).

Nämä kaikki ovat vain tapoja oireilla syvemmillä tasoilla olevia syitä, juurisyitä, joihin puuttumalla haitalliset käyttäytymis- ja toimintamallit lähtevät automaattisesti muuttumaan ilman, että varsinaiseen oirehdintaan tai käyttäytymiseen tarvitsee välttämättä puuttua suoraan.

Ymmärtämättä näitä juurisyitä, yritämme epätoivoisesti ratkaista ongelmiamme oppimillamme selviytymiskeinoilla tai opetella uudenlaisia käyttäytymismalleja, joita sitten pyrimme eri tavoin pitämään yllä ilman, että mikään välttämättä muuttuu perustuksissa, jolloin tulemme riippuvaisiksi kyvystämme kontrolloida itseämme ja uuvumme sen takia tai koemme jatkuvaa epäonnistumista ja riittämättömyyttä.

Kaikkiin edellä mainittuihin nykyihmisen haasteisiin liittyy juurisyinä tavalla tai toisella

 • vaikeus löytää ja ylläpitää turvaa omasta sisimmästä, jolloin pyrimme eri tavoin hakemaan sitä itsemme ulkopuolelta ja näin pitämään oman hyvinvointimme riippuvaisena ulkoisista olosuhteista
 • oman voiman tunnistamiseen, käyttämiseen, ilmaisuun ja suuntaamiseen liittyvät esteet ja ongelmat, sekä tahdonvoiman käyttämiseen liittyvät opitut ja tiedostamattomat tavat
 • omaan erillisyyteen, tilaan, reviiriin ja rajojen tunnistamiseen, ilmaisuun ja ylläpitämiseen liittyvä toiminta
 • aidon ja syvällisen yhteyden puuttuminen omaan tunnemaailmaan ja tunnekehoon, sekä omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamattomuus ja niistä vastuunottaminen suoraan tai sisäinen kokemus, ettei niille ole oikeutta, lupaa tai tilaa

Sinulle, joka työskentelet eri tavoin ihmisyyden haasteissa auttaen ja tukien, ja kaipaat syventää ammatillista osaamistasi ja ymmärrystäsi juurisyihin keskittyen
ja Sinulle, joka olet jo työskennellyt itsesi kanssa jonkin verran ja haluat päästä entistä syvemmälle itsetuntemuksen ja voimaantumisen tielläsi, olen kehittänyt koulutuskokonaisuuden Psykofyysis-emotionaalisen työskentelyn koulutusviikonloput, jossa pureudumme henkisen ja psyykkisen terveyden ja vastustuskyvyn kannalta kaikkein oleellisimpiin aihealueisiin. Lisänä myös viikonloppu, jossa opimme käyttämään hengitystä psykofyysis-emotionaalisena työvälineenä asiakastyössä ja itsemme avuksi.

KOULUTUSVIIKONLOPUT;

1. osio HENGITYS PSYKOFYYSIS-EMOTIONAALISENA TYÖVÄLINEENÄ 9.-10.1.2021
Ilmoittautuminen viimeistään 14.12TÄSTÄ EARLY BIRD HINTA varattaessa 22.11. mennessä

 • tietoinen hengitys on minuuden vahvistamista – yhteyden luominen omaan hengitykseen
 • hengitys tunteiden säätelijänä
 • luonnollisen ja virtaavan hengityksen edellytykset
 • oman ja toisen hengityksen havainnointi ja tukeminen
 • mitä hengitys ilmentää – kuule hengityksen viestiä

2. osio SISÄISEN TURVAN PSYKOFYYSIS-EMOTIONAALINEN TYÖSTÄMINEN 13.-14.2.2021
Ilmoittautuminen  TÄSTÄ

 • sisäisen turvallisuuden tunteen edellytykset
 • turvattomuuden syntyminen ja ilmenemät
 • turva ja turvattomuus kehollisina kokemuksina
 • turvattomuudesta turvallisuuden tunteeseen

3.osio OMAN VOIMAN KEHITTÄMINEN PSYYKKISEN JA HENKISEN TERVEYDEN PERUSTANA 19.-20.9. Ilmoittautuminen TÄSTÄ  Neljä mahtuu vielä!

 • terveen persoonallisuuden tärkein voimavara – miksi
 • oma voima on tahdonvoimaa – saanko tahtoa
 • myönteinen suuttumus/positiivinen agressio avain oman voiman haltuunottoon – saanko olla vihainen
 • voima ja voimattomuus kehollisena kokemuksena
 • tutkimme ja työstämme oman voiman virtauksen ja tahdon ilmentämisen esteitä ja mahdollisuuksia

4. osio TERVEET RAJAT PSYYKKISEN JA HENKISEN VASTUSTUSKYVYN EDELLYTYKSENÄ 17.-18.10.
Ilmoittautuminen viimeistään 23.9. TÄSTÄ EARLY BIRD HINTA varattaessa 6.9. mennessä

 • selkeät rajat ja terve erillisyys hyvinvoinnin perustana
 • erilaisten rajahaasteiden tunnistaminen – pelkorajat vai turvarajat
 • tunnesäätely ja rajat
 • psykofyysinen rajatyöskentely – rajojen, tilakokemuksen ja reviirin kehollista tutkimista ja vahvistamista

5. osio YHTEYS SISÄISEEN LAPSEEN JA EMOTIONAALINEN EHEYS 28.-29.11. 
Ilmoittautuminen viimeistään 3.11. TÄSTÄ EARLY BIRD HINTA varattaessa 18.10. mennessä

 • mitä on tunnekehoyhteys
 • kehoyhteys väylänä tunnekehoyhteyteen ja tunnetietoisuuteen
 • sisäinen lapsi väylänä tuntevaan ja tarvitsevaan aitoon itseen, alitajuntaan sekä emotionaaliseen paranemiseen
 • sisäinen aikuinen itsen kasvattajana ja emotionaalisen turvan rakentajana
 • yhteyden rakentaminen ja vahvistaminen psykofyysis-emotionaalisin keinoin
 • syvennämme yhteyttä sisäiseen lapseen ja sisäiseen aikuiseen, sekä tutkimme millainen lapsi ja aikuinen sinussa on vaikuttamassa

Työskentely la-su klo 10-17.30 1h ruokatauolla

OSIOIDEN HINTA; 225€/osio. Sis. alv 24%, kahvi ja tee tarjoilun, kirjallisen yhteenvedon osiosta.
EARLY BIRD HINTA PILOTTI OSIOILLE 198€/osio – viimeinen varausajankohta ilmoitettu jokaisen osion kohdalla

Osallistuessasi 4 tai useampaan viikonloppuun hinta -10%/osio, jolloin -10% hyvitetään takautuvasti 4. kerralla. Lasku erääntyy maksettavaksi aina 3 viikkoa ennen koulutus viikonlopun alkua. Mahdollisuus maksaa 2.erässä, jolloin toinen erä maksetaan aloitusta edeltävänä päivänä. Myös erityisjärjestelyt tarvittaessa mahdollisia.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET TÄSTÄ
Saat koulutus infon ja laskun lähempänä osion viimeistä ilmoittautumispäivää.

PERUUTUSEHDOT; 1. eräpäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50% osion hinnasta!
HUOM! Nyt poikkeus olosuhteiden vallitessa käytämme maalaisjärkeä peruutusehtojen suhteen. Tärkeintä on, että kurssilaiset osallistuvat viikonloppuun vain terveinä.

Vaali Yhteyttä

Aito, todellinen Yhteys.
Mikä ihana tunne, kokemus,
täyden läsnäolon tavoittaminen.
Kaikki muu häviää,
muuttuu epäolennaiseksi.

Vahva olemassa olon kokemus,
sulautuneena johonkin laajempaan.

Kosketus pyhään,
joka voi ilmentyä niin montaa kautta,
niin monella tavalla.

Kaikki aistit auki,
mieli syrjässä,
pääasiana pelkkä kokeminen,
hetkessä oleminen,
se mitä on Nyt.

Ei pelkoa, epäilyä,
analyysia, selittämistä.
Ei huolta eilisestä, ei huomisesta.

Kaikki mikä on,
on vain tässä hetkessä.

Oman todellisuuden jakaminen
luonnon, luontokappaleen,
toisen ihmisen kanssa.

Itsen sulautuminen osaksi
luovuuden virtaa,
syvempää tiedostamista.
Jotakin, joka syvällä tavalla
koskettaa Sielua ja Sydäntä,
avaten kosketuksiin oman ytimen kanssa.

Kutsuen olemaan auki,
sille mikä On.
Vain odottaen hetkeä tulla
koetuksi, nähdyksi ja vastaanotetuksi.
Odottaen uskallusta päästää irti
ja antautua – kaikelle sille mikä On.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Elämä on

Vihdoinkin se on poissa
– suorittaminen, kiire,
kyvyttömyys asettua hetkeen.

Vain pysähtyminen olemaan,
vastaanottamaan sisäisiä impulsseja,
jotka kuljettavat hetkestä toiseen
vailla tavoitteellista päämäärää.

Vain halu kokea,
olla olemassa kokemista varten,
elämistä varten.

Luonnollinen sisäinen olotila,
jonka niin helposti kadottaa
arjen lukemattomiin velvollisuuksiin,
siihen harhaan,
että elämä on suorittamista,
tehtäviä toistensa perään.

Kuinka ihanaa on löytää
totaalinen ”hyödyttömyys”
ja antautua nauttimaan kaikesta siitä
mihin sisin johdattaa
ollessaan vapaa häiriötekijöistä, turhasta.

Pieniä yksinkertaisia asioita –
oman aistillisen kehollisuuden täysi kokeminen,
sen vaaliminen.
Ympärillä ja sisällä olevan kauneuden näkeminen,
äärelle pysähtyminen.
Kiireettömät hetket läheisten kanssa.
Ympäröivään luontoon sulautuminen,
vain havainnoimaan,
asettumaan osaksi.
Muistamaan luonnon opastamana
kaiken selkeys ja yksinkertaisuus.
Omien rytmien tavoittaminen
levossa, ravinnossa, liikunnassa,
tila luovuudelle ilmentyä eri tavoin.

Epäolennaisuuksien kaivertama tyhjyys on poissa,
tilalla yltäkylläinen täyttymys
kaikesta koetusta,
vastaanotetusta,
yhteyden tavoittamisesta olennaiseen.

Tämä juurtukoon minuun,
etten enää unohtaisi,
katoaisi kiireeseen
ja suorittamisen loputtomaan kierteeseen,
tehden vähemmän tärkeästä sen olennaisimman.

Tämä kaikki on jatkuvasti olemassa,
kun vain muistaa Valita
– olemisen ja läsnäolon,
sen kaikkein tärkeimmän,
jonka päälle kaikki muu rakentuu.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi