Erityisherkkyys

Faktaa

Erityisherkkyys on synnynnäinen hermojärjestelmän ominaisuus. Erityisherkän ihmisen (Highly Sensitive Person, HSP) hermosto käsittelee aistien välittämää tietoa tavallista perusteellisemmin ja syvällisemmin, ja reagoi tavanomaista voimakkaammin ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin.

Erityisherkkiä on jopa noin viidesosa väestöstä. Herkän ihmisen aistit ovat keskimääräistä virittyneempiä esimerkiksi äänille, valoille, tuoksuille, kivulle, oman kehon tuntemuksille ylipäänsä, sekä muiden ihmisten tunnetiloille. He myös työstävät saamiaan virikkeitä perusteellisemmin kuin muut.

Erityisherkät reagoivat kaikenlaiseen ylikuormitukseen, (mm. melu, kiire, ihmispaljous, lisäaineet, elintapojen epäsäännöllisyys, aistiärsykkeiden paljous, voimakkaat tunnekokemukset, ristiriidat) epätasapainoon ja epäharmoniaan vähemmän herkkiä voimakkaammin, eivätkä tästä syystä pysty olemaan epätasapainoa tai ylikuormitusta aiheuttavissa tilanteissa kauaa kokematta oloaan jopa sietämättömäksi ja oireilemalla jo lyhyellä aikavälillä joko mielen tai kehon kautta. Hermoston ylivirittyessä liikaa erityisherkkä voi kokea olonsa todella hankalaksi, levottomaksi, jännittyneeksi, kaoottiseksi, jopa ahdistuneeksi tai agressiiviseksikin, jollei pääse välillä omaan oloon rauhoittumaan ja tasapainottumaan, sekä rauhassa jäsentelemään kaikkea kokemaansa, havainnoimaansa ja aistimaansa.

Erityisherkkien onkin erityisen tärkeää pitää huolta omasta jaksamisestaan ja tasapainottumisestaan kuormittavien tilanteiden tai elämänvaiheiden vastapainoksi, sekä hyväksyä tarvitsevansa enemmän lepoa, yksinoloa, rauhaa ja harmonista ympäristöä kuin vähemmän herkät. Erityisherkät lapset ja nuoret tarvitsevat tähän avukseen lähi aikuisten tukea, ymmärrystä ja sanoitusta.

Aito ja syvällinen kohtaaminen tärkeää

Erityisherkät ovat usein voimakkaan intuitiivisia sekä ymmärtävät ja tiedostavat asioita hyvin kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti. Siksi tasapainotus apua hakiessaan ja vuorovaikutustilanteissa yleensä, heille on hyvin tärkeää tulla kohdatuiksi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja läsnäolevasti rauhallisessa ja harmonisessa ympäristössä. Erityisherkkä ihminen aistii heti, jos toinen ei ole aidosti läsnä, ei oikeasti kuule ja ymmärrä, on kiireinen, kosketus on mekaanista, otetaan huomioon vain oireiden ja asioiden pinta ilmentymiä tai kohdataan pelkän muodon ja tiedon kautta olematta ihminen ihmiselle. Tämä korostuu erityisesti lasten kanssa, jotka saattavat reagoida voimakkaastikin kokiessaan, etteivät tule kohdatuiksi läsnäolevasti, tasavertaisina oikeasti ja aidosti. Erityisherkät lapset ja aikuiset haluavat paljastaa todellisen itsensä vain niille, joiden tietävät todella kuulevan, näkevän ja ymmärtävän. Ymmärryksen puuttuessa he viettävät mieluummin aikaa yksin omassa olossaan, sillä ympäristön ymmärtämättömyys tuntuu usein tuskallisellekin ja siltä voi olla tarve suojautua. Vähemmän herkät ja syvälliset kanssa ihmiset voivat nähdä ja kokea erityisherkän hyvin erilailla kuin olisi mahdollista ja väärinkäsityksiä syntyy.

Moni on vieraantunut omasta kehosta väärinkäsitysten myötä

Usein erityisherkkien kohdalla on ollut elämän varrella paljon tuen puutetta omalle herkkyydelle ja voimakkaille reagointitavoille, sekä väärintulkintoja ja – käsityksiä lähi ihmisten taholta, jonka takia heille on muotoutunut monia väärinkäsityksiä omasta itsestä saadessaan ymmärtämätöntä peiliä elinympäristöltään. Mm. luottamus omien tunteiden, havaintojen ja tarkan intuition todenmukaisuuteen on saattanut horjua, voi olla vahvoja yksinäisyyden, viallisuuden ja huonouden kokemuksia, hämmennystä, häpeää, ja jopa minuuden kieltämistä ja turhautumisesta johtuvan vihan kääntymistä itseä kohti. Myös kehosta ja tuntemisesta pakeneminen älyllisyyteen, ”päähän” on yleistä, sillä se on ollut monelle selviytymiskeino voimakkaista tunteista yksin selviämiseen ja turvattomuuden sietämiseen lapsena. Helposti ylivirittyvänä keho on saattanut tuntua hankalalle ja pelottavalle ilman ymmärtävää suhtautumista ja sanojen saamista omille kokemuksille. On ollut turvallisempaa lakata tuntemasta, aistimasta kehoaan ja korostaa älyllistä pohdiskelua, analysointia ja ymmärtämistä.

Moni erityisherkkyyden suoma lahja ja vahvuus on saattanut jäädä kaiken sellaisen alle, jota ympäristö on odottanut suotavana tapana olla ja käyttäytyä – ”ole reipas, älä nyt liikaa mieti, oletko tosikko, täytyykö aina olla noin vakava, sano nyt jotain, älä turhaan ujostele, mikset mene toisten kanssa leikkimään, ole rohkea, eihän sillä nyt ole väliä, oletpas sinä herkkä, eihän tuo voi tuntua/sattua noin kovasti, höpö höpö, kunhan kuvittelet, mistä voit muka tietää, rauhoitu nyt – mikä sua oikein vaivaa kun olet noin levoton…”. Erityisherkkä on saattanut koko lapsuutensa kuulla useita hyvääkin tarkoittavia lausahduksia, jotka tahtomattaankin ovat viestineet ÄLÄ OLE TUOLLAINEN KUIN OLET, NÄIN ON PAREMPI, TÄMÄ ON OIKEIN. Ja erityisen herkkänä lapsi on aistinut vanhempien lähes jokaisen odotuksen, toiveen, turhautumisen, ärsyyntymisen ja tuottamansa pettymyksen. Jotkut reagoiden alistumalla, vetäytymällä, sopeutumalla, hiljentymällä, hylkäämällä itsensä, toiset taas agressiolla, vastaan taistelemalla tai protestoiden käyttäytymisellään, jonka aikuiset nimeävät helposti käytöshäiriöiksi pysähtymättä kysymään mistä tämä voisi johtua.

Matka itseen ja lahja maailmalle

Erityisherkät kantavat monesti sisällään useita hiljaisia kysymyksiä – kuka minä olen, mihin olen kadottanut itseni, mitä on tapahtunut, mitä minussa tapahtuu, mistä tämä pahaolo johtuu, eikö kukaan kuule oikeasti, miten ymmärtäisin paremmin itseäni ja vahvasti reagoivaa kehoani, mitä tehdä kaikilla niillä lukemattomilla havainnoilla, joita teen joka hetki itsestäni ja ympäristöstäni, miten voin pitää itseni ja omat tunteeni erillisinä toisista tasapainoisesti, miten löydän turvan omasta häilyvästä kehostani, miten arvostaa itseäni vaikka niin moni ei ymmärrä, miten saan purettua jännitystä ja kipuja kehostani sekä rauhoitettua hermostoani, ymmärrän tunteitani älyllisesti jopa pikkutarkasti – miten uskaltautua todella tuntemaan ja vapautua niistä myös kehollisesti, miten uskaltautua näkyväksi ja kokea olonsa turvalliseksi vaikka olo on usein kuin posliinilla norsuja täynnä olevassa kaupassa, miten olla tässä maailmassa tasapainoisesti erityisen herkkänä ja tulla ymmärretyksi olematta yliherkkä…

On aika lähteä matkalle omaan itseen, historiaansa, tunnelukkoihin, uskomuksiin, kehollisuuteen ja alkaa kuoria esiin sitä aidointa itseä, joka on jäänyt väärinkäsitysten ja -ymmärrysten alle. Entä jos olenkin juuri hyvä, riittävä, sopiva tällaisena kuin olen, eikä enää tarvitse yrittää muuttua, sopeutua tai tukahduttaa itseään – sopia paremmin tähän maailmaan. On aika ottaa vastuu ja alkaa itse arvostaa, kunnioittaa, ymmärtää ja toteuttaa omaa erityisherkkyyttään. Antaa oma herkkyytensä lahjana maailmalle, sillä sitä maailma kipeästi tarvitsee – ihmisiä, jotka uskaltavat näkyä inhimillisinä, tuntevina, tarvitsevina, rajallisina, myötätuntoisina, empaattisina, intuitiivisina, eettisinä, syvällisinä, epäinhimillisiin vaatimuksiin sopeutumattomina, suuria kokonaisuuksia ymmärtävinä, kauneutta ja harmoniaa arvostavina sekä ihmisyyteen uskovina.

Tukea matkalle Hyvänolonhoitola Keijun valikoimasta

Läsnä olevat, lempeät hieronnat, joissa kosketus on kuuntelevaa, kunnioittavaa ja kokonaisuuden huomioivaa rauhoittavat ja rentouttavat erityisherkän helposti jännittynyttä, levotonta kehoa ja helpottavat omassa kehossa olemista. Myös pohdiskeleva mieli tyyntyy ja tietoisuus siirtyy kuin huomaamatta päästä kehoon. Toisen käsien alla on helpompi tiedostaa omaa kehoaan, sen kertomaa tarinaa ja saada yhdessä kiinni jännitysten kiinnipitämistä tukahtumista ja pidättelyistä, jolloin voi sallia niiden turvallisesti vapautua.

Intuitiivinen energiahoito tasapainottaa ja rauhoittaa vahvasti hermostoa sekä auttaa tiedostamaan, kohtaamaan ja vapauttamaan matkan varrella kertyneitä haitallisia tai traumaattisia energiamalleja ja tapahtumia, tunnekuonaa, uskomuksia, ehdollistumia ja juurtuneita ajatusrakenteita, jolloin myös fyysinen keho pääsee vapautumaan. Energiahoito tavoittaa erityisesti alitajuista puolta meissä, johon voi olla vaikea päästä muilla menetelmillä. Hoito puhdistaa, eheyttää ja tasapainottaa voimallisesti psyykistä-fyysistä-henkistä kokonaisuutta, vaikka hoidettava ei aina itse tiedosta kaikkea tapahtuvaa. Itse hyvin voimakkaasti erityisherkkänä aistin kehossani hoidettavien kipuja, tukoksia, ajatusmalleja ja tukahtuneita tunteita auttaen niitä vapautumaan.

Tunnekehohoidossa autan Sinua rakentamaan ja vahvistamaan tunnekeho yhteyttäsi, sekä tunnistamaan, kohtaamaan ja vapauttamaan kehoon ja energiajärjestelmään tukkeutunutta tunne energiaa eli tunteita. Tunnekehoyhteyden vahvistuessa opit tiedostamaan, tuntemaan ja havainnoimaan tunteidesi ja kehosi yhteyttä, jolloin Sinun on helpompi sallia itsesi kokea kaikenlaisia tunteita pidättelemättä ja tukahduttamatta. Saat vapautettua itsesi kautta sukupolviesi ketjussa kulkevia haitallisia tunne- ja toimintamalleja, sekä uskomuksia, katkaisten niiden siirtymisen enää eteenpäin tuleviin sukupolviin.

Psykofyysinen hengitysterapia auttaa havainnoimaan omaa itseä hengityksen kautta. Hengitys = tapamme olla olemassa, joten sitä tiedostamalla ja siihen lempeästi vaikuttamalla on mahdollista löytää ihan uudenlaisia tapoja olla ja ilmentää itseään, sekä saada oivalluksia todellisesta tilastaan. Varsinkin erityisherkät saattavat reagoida hyvinkin voimakkaasti hengityksellään sisäisiin ja ulkoisiin ärsykkeisiin ja kokemuksiin, jolloin epätasapainoiset hengitystavat päälle jäädessään hankaloittavat oloa entisestään.

Kyse ei ole uusien hengitystekniikoiden opettelusta, vaan tilan, luvan ja hyväksynnän löytämisestä omalle ainutlaatuiselle ja luonnolliselle tavalleen hengittää eli olla se joka aidoimmillaan on. Käytän hengitysterapiaa usein energiahoitamisen ja hierontojen tukena. Erityisesti tähän liittyvät ryhmät tarjoavat toimivan ja syvällisen tavan tutkiskella itseään ja löytää uudenlaisia vahvuuksia, toimintamalleja ja itsesäätelykeinoja mm. vuorovaikutustilanteisiin.

Kukkaterapia on hienovarainen ja syvä tapa tasapainottaa tunne- ja mielentasoa sisäisesti. Yksilöllisesti valituilla sekoituksilla voi vaikuttaa monenlaisiin haasteellisiin ja hankaliin olotiloihin sekä lisätä voimavaroja ilman sivuvaikutuksia, myös lapsilla.

Kemialliset lääkkeet sekoittavat usein erityisherkkien elimistöä paljon voimakkaammin kuin vähemmän herkillä. Moni kertoo, miten lasten annostus toimisi lääkityksissä paljon paremmin, mutta usein sekin on erityisherkille liikaa, sillä myös sivuvaikutukset tuntuvat voimakkaina ja kehon oma säätelymekanismi häiriintyy helposti.  Kukkaterapia ja homeopatia ovat erityisherkille hyvin toimivia vaihtoehtoja, sillä herkästi reagoivina he tunnistavat ja pystyvät havainnoimaan hienovaraisia vaikutuksia hyvinkin selvästi.

Kurssit ja ryhmät antavat Sinulle erilaisia keinoja ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistasi ja erityisherkkyyden haasteista, sekä purkaa kertyneitä väärinkäsityksiä itsesi sisältä ja aiheen ympäriltä.

Herkkyys muuttuu voimavaraksi kun sallit sen osaksi itseäsi ja annat sen olla olemassa