Henkinen psykologia

Henkinen psykologia keskittyy ihmisen henkiseen tasoon persoonan tason sijaan. Se valottaa henkisen tason vaikutusta ihmisen psykologiseen rakenteeseen ja auttaa persoonaa kehittymään persoonallisuudeksi. Sitä voidaan kutsua myös sielupsykologiaksi ja transpersoonalliseksi psykologiaksi. Logoterapia – tarkoituskeskeinen psykoterapia ja eksistenssifilosofia – tunnistaa myös henkisen ulottuvuuden olemassaolon korostaen sen jatkuvaa vuorovaikutusta psyykkisen ja fyysisen ulottuvuuden rinnalla.

Henkiseen tasoon olemme yhteydessä sielutietoisuuden kautta, joka toimii alitajuisen ja tietoisen mielen rinnalla intuitiivisesti tavoitettavana, kantaa ottavana persoonan tason loogista mieltä laajempana tietoisuutena, viisautena ja vaikuttajana. Sielun ja persoonan välinen yhteys tulee mahdolliseksi vasta asteittaen ihmisen oppiessa käyttämään tietoista mieltä alitajuisen (tunne-, ego-, uskomus-, ehdollistuma- ja viettipohjaisen)  mielen hallintaan ja kasvaessaan persoonaksi, joka alkaa tiedostaa itseään syvällisemmin. Sitä ennen ihminen samaistuu täysin tai lähes kokonaan alitajuiseen mieleensä, tunteisiinsa, luonteeseensa ja kehoonsa, eikä koe juurikaan voivansa vaikuttaa niihin.

”Ihmisellä on luonne, mutta hän on persoona, ja hänestä tulee persoonallisuus. Samalla kun persoona joutuu ottamaan kantaa ja asennoitumaan luonteeseensa, hän muovaa sitä ja itseään ja tulee persoonallisuudeksi. Mikä ihminen sitten on? Hän on olento, joka itse ratkaisee, mikä hän on.”
-Viktor E. Frankl-

Kaksi valittavissa olevaa suhtautumistapaa

Henkisen psykologian ensimmäinen peruslähtökohta on, että ihmisellä on mahdollisuus kahteen suhtautumistapaan maailman ja todellisuuden sekä itsensä tulkitsemiseen – persoonan tason kielteisestä egosta käsin tai sielusta eli henkisestä mielestä käsin.

Jo pelkästään tämä tuo valtavan näkökulma eron perinteiseen psykologiaan nähden, joka keskittyy yleensä auttamaan pelkän persoonan tason eli kielteiseisyyteen ja rajoitteisiin, sekä analyyttiseen järkeen keskittyvän egon puitteissa. Perinteinen psykologia auttaa siis näkemään paremmin persoonan näkökulmasta, ymmärtämään ja jäsentämään persoonan tasoa, sekä hallitsemaan sitä ja tulemaan paremmin toimeen sen kanssa. Perinteisestä psykologiasta puuttuu vielä nykyäänkin henkisyys yli 90 prosenttisesti.

Tällainen lähestymistapa ei koskaan kykene kohtaamaan nykyihmisen olemusta, inhimilllistä kärsimystä ja haasteita niin, että ihminen voisi todella kokea tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja autetuksi todellisen olemuksensa mukaisesti psyko-fyysis-henkisenä kokonaisuutena, jossa kaikki tasot vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa, sekä ovat tiedostamisen kautta koko ajan käytettävissä. Sen myötä ihminen itse on todellisuutensa luomisen ydin, olematta kuitenkaan olemassa vain itseään varten.

Itsekeskeisyydestä sielukeskeisyyteen

Henkinen psykologia auttaa ihmistä siirtymään itsekeskeisestä persoonan tasoon keskittyvästä asioiden tarkastelusta sielukeskeiseen tarkastelutapaan, joka on paljon enemmän kuin sosiaalisen tason huomioimista. Sielukeskeisen tarkastelutavan keskiössä on kyky ottaa kantaa omaan fyysiseen ja psyykkiseen todellisuuteen asettumalla ikäänkuin ulkopuolisin silmin katsomaan itseään ja olosuhteitaan etäämpää, jolloin voidaan puhua korkemmasta näkemyksestä. Sitä voidaan sanoa myös etäisyyden ottamiseksi hyvin henkilökohtaisesti koetusta tasosta, jossa katsomme asioita tunteiden vallassa tai toisena ääripäänä kylmänä faktana, ilman inhimillistä lämpöä ja kykyä ymmärtää syvempää tarkoitusta asioiden ilmenemiseen, sekä itseä osana isompaa vallitsevaa todellisuutta.

Sielukeskeisen näkemyksen puitteissa ja henkiseltä tasolta tavoitettavan vahvuuden (logoterapia puhuu hengen uhmavoimasta) avulla voimme toimia koko ajan sielullista ja inhimillistä kasvuamme tukevan elämän aktiivisina myötävaikuttajina ominaisuuksistamme, rajoitteistamme ja olosuhteistamme huolimatta, vähintään asennoitumiseemme itse vaikuttamalla = valinnanvapaus.

Muita sielutietoisen tarkastelutavan keskeisiä asioita ovat myönteisyys, tarkoituksellisuuden tavoittaminen, ehdoton rakkaudellisuus ja kunnioitus itseä ja muita kohtaan, asennoitumisen vapaudesta seuraavan valinnanvapauden tietoinen käyttäminen ja oman vastuun tiedostaminen ajatteluun ja tuntemiseen liittyen.

Ajatus luo todellisuuden ja tunteet

Henkinen psykologia tiedostaa, että ajatus luo todellisuuden ja tunteet.  Se auttaa ymmärtämään ajattelun ja tunteiden yhteyttä, ajatteluun vaikuttavia tekijöitä, sekä avaa näkökulmia omaan ajatteluun ja asennoitumiseen vaikuttamiseksi.

Tämän tiedostaminen asettaa ihmisen vastuulliseksi, aktiiviseksi myötävaikuttajaksi oman itsensä, elämänsä ja todellisuutensa suhteen alentamatta ihmistä tunteidensa, olosuhteiden, viettien, koettujen tapahtumien tai ulkopuolisten tekijöiden uhriksi, jossa pyritään vain tulemaan toimeen tai selviytymään vallitsevan todellisuuden kanssa (mm. lääkitsemällä).

Oman voiman käyttöönotto on välttämätöntä psyykkisen ja henkisen terveyden kannalta

Oman voiman tietoinen haltuunotto ja hallitseminen, sekä itsensä ehdoitta rakastaminen nähdään psykologisen ja henkisen terveyden tärkeimpinä kulmakivinä sekä terveen itsetunnon rakennusaineina, joita tietoisesti kehittämällä psyykkinen vastustuskyky vahvistuu tarjoten meille riittävän sisältä käsin kumpuavan perusturvallisuuden tunteen ja henkisen haavoittumattomuuden.

Muita kulmakiviä ovat tarkoituksen tavoittaminen, arvomaailman monipuolistaminen ja syventäminen, kiitollinen ja mahdollisuuksiin keskittyvä asenne, kyky anteeksiantoon ja tietoisuus korkeammasta voimasta, jonka yhteydessä ja osia sielumme välityksellä olemme. Tämä korkeampi voima ei ole millään lailla uskonnoista riippuvainen, eikä sidoksissa uskonnollisuuteen – toiset kutsuvat sitä Jumalaksi, toiset korkeammaksi tietoisuudeksi, toiset elämänvoimaksi, Luojaksi jne., jokainen itselleen istuvan näkemyksensä mukaisesti. Toisille se on hengellisyyttä ja toiset kokevat henkisyyden kuvaavampana itselleen. Olemme joka tapauksessa yksilöinä suuremman kokonaisuuden tarkoituksenmukaisia osasia vaikuttamassa oman itsemme kautta kokonaisuuden muotoutumiseen ja kehittymiseen, sekä olemalla itse tämän kokonaisuuden vaikutuksen alaisina.

Perinteinen psykoterapia on parhaimmillaan tärkeä apukeino ihmisen persoonan tasolla tapahtuvan itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisäämiseksi, joka luo välttämättömän pohjan persoonan ja sielun väliselle yhteydelle. Iso osa ihmiskunnan psyykkisestä ja henkisestä pahoinvoinnista ja ihmisyyden haasteista ja ongelmista on kuitenkin linkittyneenä henkiseen tasoon ja kumpuaa nimenomaan yhteydettömyydestä henkiseen olemukseemme ja omaan sielutietoisuuteen. Lisäksi ihmisille, jotka jo tiedostavat itseään syvemmin ja ovat käsitelleet traumojaan ja haasteitaan, perinteinen psykologia ei useinkaan riitä täyttämään tyhjiötä, joka vahvasta itsetuntemuksesta ja itsen hallinnasta huolimatta voi kalvaa sisäisesti tyhjyyden, merkityksettömyyden ja tarkoituksettomuuden tunteina. Siksi henkisen psykologian anti nykyajallemme on suorastaan välttämätön. Se rohkaisee ja auttaa ihmistä oman tahto voiman, hengen uhmavoiman, rakkaudellisuuden, vastuullisuuden ja aktiivisen myötävaikuttamisen äärelle, sekä löytämään tarkoitusta omalle elämälleen ja olemassa ololleen.

Seuraava Henkisen psykologian perusteet kurssi alkaa 2.9.2021

Early bird 320€ ilmoittautuessasi 26.7. mennessä, sitten normihinta 350€

LUE TARKEMMIN