Henkinen hyvinvointi – mitä se on?

Paljon puhutaan ihmisen henkisistä voimavaroista ja miten tärkeitä ne ovat henkisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa, käytännössä? Toisilla ihmisillä on valtavasti henkisiä voimavaroja ja henkistä kapasiteettia koko ajan käytössä, toiset taas eivät meinaa tavoittaa niitä millään, miksi?

Normaalisti psykologiselta kannalta ajateltuna henkisiä voimavaroja haetaan mielestä – mieltä ymmärtämällä, analysoimalla, kouluttamalla, vahvistamalla, ”psyykkaamalla” yms. Henkiset voimavarat eivät kuitenkaan sijaitse loogisessa, järkeilevässä mielessä, vaan ns. sielumielessä, sielutietoisuudessa, joka ei ole sidottu analyyttiseen ajatteluun, vaan paljon laajempaan kykyyn tiedostaa ja kuulla sisäistä ohjaavaa ääntä, jonka viisaus ei tule aivojen loogisesta älykkyydestä. Sielutietoisuus on intuition ja tunneälykkyyden, ns. sydämen äänen tavoittamista ja tiedostamista. Henkiset voimavarat alkavat tulla kunnolla saatavillemme vasta kun alamme oppia yhdistämään tietoista järkeä käyttävää mieltämme sielumieleen ja ylipäänsä tunnistamaan oman sielullisen olemuksemme.

Me nimenomaan kadotamme henkisen hyvinvointimme ja henkiset voimavaramme nojaamalla pelkästään järkeemme, kadotamme yhteyden sisäiseen viisauteemme – siihen osaan, joka vain TIETÄÄ, vaikkei voisi perustella, selittää tai todistaa todeksi. Tämä on yksi suurimmista tämän ajan ongelmien ja haasteiden syistä – näyttää, että ihmiset ovat kadottaneet maalaisjärkensä, järjen, jota voisi kutsua yhdeksi osaksi sielutietoisuutta. Vanhemmuudessaan, parisuhteissaan, terveydenhuollossa, ylipäänsä tavassaan elää elämäänsä. Moni meistä on kaikenlaisilla koulutuksilla, kirjaviisaudella ja opeilla kyllästetty, mutta jotain olennaista on jäänyt matkasta – yhteys omaan sieluun ja sydämeen.

Ilman tätä yhteyttä on mahdoton olla inhimillisessä ja ymmärtävässä vuorovaikutuksessa toisiimme ja luontoon,  selviytymis-, hoito- ja ratkaisukeinoiksi otetaan yritys hallita asioita – järjellä, mielellä, vallalla, kontrolloimalla, lääkitsemällä. Tai asettumalla inhimillisyyden, tarvitsevuuden ja ihmisyyteen kuuluvan heikkouden yläpuolelle. Vuorovaikutuksesta katoaa ihmisyys ja tasa-arvoisuus – on asiantuntijoita ja tietämättömiä, auktoriteetteja ja seuraajia, vallankäyttäjiä ja alistujia, vaikka todellisuudessa jokainen ihminen on ihmisyydessään täysin tasa-arvoinen toisen kanssa, sekä itse oman itsensä paras asiantuntija ja kykenevä tuettuna auttamaan itse itseään.

Masennus, uupumus, sisäinen tyhjyys, tarkoitetuksettomuus ulkoisesta hyvinvoinnista huolimatta, henkinen voimattomuus ja elämänhallinnan ongelmat – kaikki nykyihmisen vakavasti otettavia ongelmia, ovat seurausta siitä, ettemme tiedosta ja käytä kaikkia olemuspuoliamme tasapainoisesti.

Henkinen psykologia vie painopisteen ihmisyyden ymmärtämisessä ja tukemisessa nimenomaan persoonan ja mielen tasolta henkiselle puolelle, josta löytyvät kaikki ne voimavarat, ymmärrys, lempeys, myötätunto, voima ja rakkaus, joita tämän ajan ihminen tarvitsee vapautuakseen tämän ajan haasteista – riittämättömyydestä, eksyksissä olosta, tarkoituksettomuudesta, yksinäisyydestä, traumoista, voimattomuudesta oman itsensä ja elämänsä suhteen, riippuvuuksista, ahdistuksesta ja tunnemaailman tukkeutumisesta, sekä muusta oirehdinnasta, joita mielenterveysongelmiksikin kutsutaan.

Henkinen psykologia valottaa hyvin syvällisesti niitä tekijöitä, joista psyykkinen ja henkinen vastustuskykymme ja terveytemme muodostuu.  Henkisen identiteetin tunnistaminen, ymmärtäminen ja tietoinen käyttöönottaminen on se ydintekijä, jonka avulla voimme alkaa ottaa tietoisesti kantaa kaikkeen itsessämme ja elämässämme – luonteeseemme, rajoitteisiin, tunnetuskaan, voimavarojen vähyyteen ja toistuviin haasteisiin, joita elämässä koemme.

Henkisen psykologian perusteet kurssilla, joka alkaa 2.9,

käymme läpi kaikki ne avaintekijät, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme pykofyysis-henkisenä kokonaisuutena. Se tarjoaa valtavasti näkökulmia, vastauksia ja työkaluja ihmiselle, joka haluaa olla oman elämänsä ja hyvinvointinsa aktiivinen ja vastuullinen myötävaikuttaja, sekä auttajille, jotka haluavat ohjata ja tukea asiakkaitaan henkisten voimavarojensa äärelle auttamaan itse itseään.

Suosittelen kurssia lämpimästi Sinulle, joka haluat keskittyä oikeasti olennaisiin asioihin psyykkisen ja henkisen tasapainon kannalta, sekä nähdä itsesi ja asiakkaasi täysin kykenevinä löytämään itsestään kaiken sen mitä tässä ajassa tarvitsemme voidaksemme hyvin ja ollaksemme konkreettisesti itse se muutos, jota maailmaamme niin kipeästi kaipaamme ❤

Jätä kommentti